REVISELY PRIVACY STATEMENT

Versie 24-05-2017 V2

Dit is het privacy statement van:

Revisely B.V.

Nassausingel 26

Kantoor R1 127

4811 DG  Breda

The Netherlands

KvK nummer: 58839313

 

Vragen of klachten?

+31 (0)30 2270431

info@revise.ly

 

Algemeen

 1. Het gebruik van deze applicatie is gratis gedurende de proefperiode. Na afloop van de proefperiode ontvangt de onderwijsinstelling een offerte, waarin de prijs en de voorwaarden voor het verdere gebruik zijn opgenomen. Na ondertekening en retournering van die offerte, de bijbehorende voorwaarden en de bewerkersovereenkomst, kunt u het gebruik voortzetten. De onderwijsinstelling zal vervolgens een factuur ontvangen voor het gebruik van Revisely.
 2. Revisely mag er, mede met het oog op het hierna bepaalde onder 9. e.v., van uitgaan dat u door (het bestuur van uw) onderwijsinstelling gemachtigd bent om Revisely eveneens ten behoeve van uw leerlingen/studenten te gebruiken.

 

Gegevens van docenten

 1. Revisely maakt het mogelijk voor docenten een proefaccount aan te maken en gedurende één maand gratis gebruik te maken van Revisely.
 2. Tijdens het aanmaken van een (proef)account zal de naam, e-mailadres en de onderwijsinstelling van de docent worden opgeslagen.
 3. Gedurende het gebruik van Revisely zal onder andere informatie over de computer, het besturingssysteem, de browser, de gegevens die in Revisely worden ingevoerd, het verkeer van en naar de website www.revise.ly, de geografische locatie, de verwijzende URL en het IP-adres worden opgeslagen in de beveiligde omgeving en databases van Revisely en/of een door haar ingeschakelde derde.
 4. De onder 4. en 5. bedoelde informatie wordt door Revisely (of een door haar ingeschakelde derde partij) gebruikt voor:
  1. het leveren van haar diensten, waaronder het beschikbaar stellen van Revisely;
  2. het opvolgen van klachten en/of meldingen;
  3. het beantwoorden van vragen;
  4. de naleving van de Algemene Voorwaarden van en/of de huisregels van Revisely;

  5. het meten van de belangstelling voor haar diensten en het bevorderen van gebruikersgemak van Revisely;
  6. het informeren over de (andere) diensten van Revisely;
  7. het doen van gerichte aanbiedingen voor en het verzenden van reclame-uitingen over Revisely; en
  8. eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
 5. Deze informatie zal conform het bepaalde in dit artikel en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden.
 6. Revisely is, gedurende de proefperiode, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de in 4. en 5. bedoelde informatie, e.e.a. in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

 

 

Gegevens van leerlingen/studenten

 1. Indien een docent besluit Revisely te gaan gebruiken voor zijn/haar leerlingen/docenten, dan kan de docent voor hen een account aanmaken, waarbij de voornaam, achternaam, e-mail, onderwijsinstelling en klas dient te worden opgegeven.
 2. Revisely onderschrijft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0 en verwerkt de leerling- en studentgegevens slechts in overeenstemming met de doeleinden zoals bepaald in artikel 5 van dit Convenant.
 3. Voor nadere informatie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen/studenten verwijst Revisely naar haar privacybijsluiter, zoals opgenomen op haar website.

 

Beveiliging

 1. Revisely neemt diverse technische en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) om de opgeslagen (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking.
 2. De gegevens van de docent en/of de leerling/student zijn opgeslagen in Amsterdam en Dublin.
 3. Revisely is beveiligd met een versleutelde verbinding (SHA-256) om de veiligheid tussen de computer van de docent, de onderwijsinstelling of de leerling/student en de servers van Revisely te waarborgen.
 4. De in de voorgaande bepalingen bedoelde maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. In de bewerkersovereenkomst worden de door Revisely getroffen maatregelen nader toegelicht.

 

Derden

 1. Zonder expliciete en voorafgaande toestemming zal Revisely geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, niet zijnde de onderwijsinstelling waar de docent werkzaam is c.q. de leerling/student is ingeschreven.
 2. In afwijking van het onder 16. bepaalde kan Revisely, zonder voorafgaande toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals rechthebbenden, toezichthouders, belastingdienst, justitie, politie en andere opsporingsinstanties:
  1. om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis;
  2. indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting);
  3. indien dit noodzakelijk is voor het handhaven van de gebruiksvoorwaarden en/of huisregels van Revisely;
  4. indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
  5. indien Revisely wordt betrokken in een fusie of overname, waarbij de persoonsgegevens worden gedeeld met het betrokken bedrijf; of
  6. indien Revisely een partij inschakelt ten behoeve van de verwerking van gegevens in haar opdracht, waarbij Revisely strikte voorwaarden terzake van beveiliging en geheimhouding zal hanteren. Revisely garandeert dat deze verwerking uitsluitend zal geschieden voor de doeleinden zoals in dit Privacy Statement omschreven.

 

Toegang, wijzigen of verwijderen

 1. De docent kan zijn persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de ‘Mijn Account’ pagina.
 2. Voor het inzien van zijn persoonsgegevens die zijn opgeslagen en niet direct raadpleegbaar zijn, kan de docent contact opnemen met Revisely, tenzij Revisely op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen.
 3. Indien de persoonsgegevens van de docent feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor Revisely de persoonsgegevens verwerkt, dan kan de docent Revisely verzoeken zijn gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.